நாகர்கோவில் பூர்வீக நாகதம்பிரான் ஆலய நம்பிக்கைச் சொத்து /171 வழக்கின் மூலம் ஏற்டபடுத்தப்பட்ட புதிய முகாமைத்திட்டம்

நாகர்கோவில் பூர்வீக நாகதம்பிரான் ஆலய கணக்காய்வு அறிக்கை – 01-01-2013 – 31-12-2013

அருள்மிகு கண்ணகை அம்மன் 2014

as

Kannakai Amman 2014 A

அருள்மிகு கண்ணகை அம்மன்

Nagarkovil temple amount 06.07.2014-page-001

Nagarkovil temple amount 06.07.2014-page-002

Nagarkovil temple amount 06.07.2014-page-003

Nagarkovil temple amount 06.07.2014-page-004

Nagarkovil temple amount 06.07.2014-page-005

Nagarkovil temple amount 06.07.2014-page-006

Kannakai Amman 2014