1. பொன்னையா ராசரத்தினசிங்கம், செம்பியன்பற்று (France)
    ரூபா. 50,000/-
  2. சுதர்சன் மதுரா, நாகர்கோயில் தெற்கு, (Germany) ரூபா.106,000/-
  3. நந்தகுமார் பாமதி குடும்பம் (Swiss) நாகர்கோயில் தெற்கு. ரூபா.100,000/-

Comments are closed.